Zegary ścienne atelierDSGN - GDPR

GDPR

I.
Przepisy podstawowe

1. Administratorem danych osobowych, o którym mowa w art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (zwanym dalej „RODO"), jest Jaroslav Jerhot 64548457 z siedzibą w Laudova 1018/13, 160 00 Praga 6, Republika Czeska (zwana dalej „Administratorem").
2. Dane kontaktowe administratora to
: Kroftova 3, 150 00 Praga 5, Republika Czeska
e-mail: jaroslav.jerhot@atelierDSGN.com
telefon: +420 605 470 175
3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do konkretnego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, informacje o lokalizacji, identyfikator sieci lub jeden lub więcej konkretnych fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychologicznych, ekonomicznych, kulturowych lub tożsamość społeczna tej osoby fizycznej.
4. Administrator nie wyznaczył Inspektora Prywatności.

II.
Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś, lub dane osobowe uzyskane przez Administratora na podstawie realizacji Twojego zamówienia.
2. Administrator przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

III. Podstawa
prawna i cel przetwarzania danych osobowych
1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
• wykonanie umowy między tobą a administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a). (b) RODO;
• uzasadniony interes administratora w zapewnieniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania wiadomości handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b); f) RODO,
• Twoja zgoda na przetwarzanie w celu zapewnienia marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania wiadomości handlowych i newsletterów) zgodnie z art. a) RODO w związku z sekcją 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Coll. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, w przypadku braku zamówienia na towary lub usługi.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
• realizacja zamówienia i wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między tobą a administratorem; Podczas zamawiania wymagane dane osobowe, które są niezbędne dla pomyślnej realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe), dostarczanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej przez administratora do wykonania,
• wysyłanie wiadomości biznesowych i wykonywanie innych działań marketingowych.
3. Nie ma automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO.

IV.
Okres przechowywania danych
1. Administrator przechowuje dane osobowe przez
• czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między tobą a administratorem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od rozwiązania stosunku umownego).
• do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie przez 10 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane za zgodą.
2. Po upływie okresu zatrzymywania danych osobowych administrator usuwa dane osobowe.

V.
Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)
1. Odbiorcami danych osobowych są osoby
• zaangażowane w dostawę towarów / usług / płatności na podstawie umowy,
• świadczące usługi prowadzenia sklepu internetowego ( Shoptet ) i inne usługi związane z funkcjonowaniem e- zakupy,
• świadczenie usług marketingowych.
2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (do kraju spoza UE) ani organizacji międzynarodowej.

VI.
Twoje prawa
1. Na warunkach określonych w RODO masz
• prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
• prawo do poprawiania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.
• prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO.
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 21 RODO oraz
• prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres administratora lub adres e-mail, o których mowa w art. III niniejszego dokumentu.
2. Masz również prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

VII.
Warunki zabezpieczenia danych osobowych
1. Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia danych i przechowywania danych osobowych w formie papierowej, w szczególności za pomocą programu antywirusowego i hasła ...
3. Administrator oświadcza, że ​​dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione.

VIII
Postanowienia końcowe
1. Przesyłając zamówienie z internetowego formularza zamówienia, potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami prywatności i akceptujesz je w całości.
2. Zgadzasz się na te warunki, sprawdzając swoją zgodę za pomocą formularza online. Sprawdzając swoją zgodę, potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami prywatności i akceptujesz je w całości.
3. Administrator jest uprawniony do zmiany tych warunków. Opublikują nową wersję Polityki prywatności na swojej stronie internetowej i jednocześnie wyślą nową wersję niniejszych Warunków na Twój adres e-mail, który podałeś administratorowi.

Warunki te obowiązują od 25.5.2018.

Preferencje dotyczące prywatności
Używamy plików cookie, aby usprawnić odwiedzanie tej witryny, analizować jej wydajność i zbierać dane o jej użytkowaniu. W tym celu możemy korzystać z narzędzi i usług stron trzecich, a zebrane dane mogą być przekazywane partnerom w UE, USA lub innych krajach. Klikając "Akceptuj wszystkie pliki cookie", wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie. Poniżej można znaleźć szczegółowe informacje lub dostosować swoje preferencje.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Pokaż szczegóły

Zaloguj się